در حال بارگذاری

پروژه ایستگاه ۲۹ بهمن مترو


دو دستگاه آسانسور بدون موتور خانه MRL

out door و Heavy duty  با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم (۱۳ نفر )

دو دستگاه آسانسور بدون موتور خانه MRL

out door و Heavy duty  با ظرفیت ۱۰۰۰ کیلوگرم (۱۳ نفر )